Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Baranowskiego

SPECJALIZACJA

STRONA GŁÓWNA | SPECJALIZACJA

PRAWO CYWILNE
PRAWO UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH
PRAWO ADMINISTRACYJNE
PRAWO PRACY
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII
PRAWO TRANSPORTOWE
OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

01. PRAWO CYWILNE

Klienci Kancelarii mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego. 


Oferuję usługi zarówno w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji, mediacji, jak i fachowego zastępstwa w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Reprezentuję Klientów także w toku realizacji ich roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. 


Kancelaria świadczy pomoc także w zakresie prawa spadkowego. Doradzam Klientom i reprezentuję ich przy dokonywaniu wszelkich czynności na wypadek śmierci. Nadto prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i postępowania działowe, w ramach negocjacji przed procesowych, jak i postępowań sądowych. 


Na gruncie prawa zobowiązań Kancelaria sporządza i opiniuje dla Klientów indywidualnych projekty umów przedwstępnych oraz finalnych umów nazwanych i nienazwanych. Czuwam również nad należytym wykonaniem umów na Państwa rzecz. Wieloletnie doświadczenie w sprawach cywilnych pomaga mi na zachowanie najwyższej jakości obsługi i rozwiązania problemów w sposób najlepiej zabezpieczający interesy Klienta.

Prowadzę również postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym.

02. PRAWO UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Oferuję kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób fizycznych we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w szczególności przygotowuje, negocjuje i opiniuje umowy, doradzam w trakcie wykonywania tych umów, pomagam weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji. 

 

Doradzam w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych zabezpieczających interesy Klientów oraz zwracam szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk, w tym w szczególności podatkowych, ale również zabezpieczenie interesów Klientów na gruncie prawa nieuczciwej konkurencji czy ochrony praw własności intelektualnej. Pomagam w wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych i prawnych, wskazując możliwości działania i scenariusze rozwoju sytuacji. 

 

Pomoc prawna w zakresie umów obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie umów sporządzanych w formie aktów notarialnych, zwłaszcza umów mających za przedmiot nieruchomości, w tym również w pod kątem podatkowym, udział w negocjacjach, obecność przy ich podpisywaniu, stała współpraca z kancelariami notarialnymi,
 • doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań co do zasad przedterminowego rozwiązywania umów i następstw rozwiązania (rozliczenie stron), a także odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • opracowanie umów ramowych określających zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży dóbr, świadczenia usług albo innego rodzaju współpracy biznesowej. Skupiam się na precyzowaniu praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem detali operacyjnych i zasad odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • obsługę inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych – i to od etapu tworzenia kontraktów, poprzez doradztwo na etapie ich wykonywania oraz reprezentację przed sądami w przypadku dojścia na ich tle do sporów, 
 • kompleksową obsługę prawną zakupów inwestycyjnych (w tym m.in. inwestycji w budynki i nieruchomości, w ramach których przygotowuję i opiniuję umowy projektowe oraz umowy o roboty budowlane, inwestycji w technologie i środki trwałe, transfery własności przemysłowej),
 • obrót własnością intelektualną (w tym przygotowywanie i opiniowanie umów licencji, zbywania tych praw, reprezentacja w sporach dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich oraz znaków towarowych),
 • doradztwo w zakresie umów dostawy towarów i urządzeń.
 • wdrożenie systemów IT,
 • obrót i wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 • doradztwo w ramach działalności typu e-commerce i wszelkich usług opartych na Internecie,
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących transportu i spedycji (branża TSL),
 • doradztwo z zakresu korzystania ze składników majątku przedsiębiorstw (najem, dzierżawa, leasing, itp.),
 • zabezpieczenie prawidłowego wykonania umów (kaucje, gwarancje, hipoteki, zastawy rejestrowe, zastawy na przedsiębiorstwie i zapasach, kary umowne)
 • dokonywanie cesji umów,
 • obrót wierzytelnościami,
 • outsourcing usług,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych z kadrą zarządzającą i współpracownikami.
 • doradztwo na każdym etapie realizacji przedsięwzięć budowlanych, w tym w szczególności: opracowuje projekty umów o prace lub roboty budowlane, o generalne wykonawstwo inwestycji, o podwykonawstwo, o zastępstwo inwestycyjne, o dzieło, a także umowy dostawy lub sprzedaży z montażem. 
 • pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zezwalających na wycinkę drzew, pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji.

03. PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Świadczę kompleksowe usługi doradcze związane z prowadzeniem spółek i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, w tym m.in.:

 • doradztwo w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawnych – służę pomocą przy zakładaniu zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń,
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, m.in. umów spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów wewnętrznych spółek, umów regulujących stosunki między wspólnikami,
 • bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych – oferuję pomoc prawną w zakresie stałej lub okresowej obsługi korporacyjnej spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, podwyższania kapitału zakładowego, umarzania i zastawiania udziałów i akcji oraz obrotu udziałami i akcjami, a także innych czynności podlegających regulacjom prawa handlowego,
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych – oferuję obsługę prawną połączeń, podziałów i innych form reorganizacji podmiotów gospodarczych. Doradzam oraz pośredniczę w transakcjach sprzedaży oraz nabycia udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, a także w procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • doradztwo w zakresie struktur compliance, opracowywanie regulaminów compliance,
 • analizę prawną i projekty typu due diligence – mam bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analiz prawnych w ramach transakcji, zarówno na rzecz sprzedającego, jak i kupującego (analiza może też być samodzielną usługą świadczoną przez kancelarię),
 • doradztwo prawne w zakresie wewnętrznych struktur korporacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, opracowywanie dokumentacji na potrzeby obowiązków wynikających z RODO,
 • obsługę postępowań spornych między wspólnikami, między organami spółek lub między spółkami a podmiotami z nią powiązanymi, doradztwo w zakresie tworzenia struktur mających na celu ochronę przed sporami wewnątrz korporacyjnymi lub przy polubownym rozwiązywaniu takich sporów,
 • doradztwo i obsługę prawna podczas procesów likwidacyjnych spółek, zarówno dobrowolnych, jak i przymusowych, udzielanie wsparcia prawnego na rzecz likwidatorów,
 • obsługę i doradztwo prawne w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

04. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Oferuję kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób prywatnych z zakresu prawa administracyjnego. Pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

 • sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego (urzędami gminy, starostwami, urzędami wojewódzkimi), samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska,
 • reprezentację w postępowaniach nadzwyczajnych przed ww. organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych,
 • reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

05. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kompleksowo doradzam Klientom i aktywnie wspieram ich w następujących obszarach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • struktury zatrudnienia, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, m.in. negocjacje, zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników;
 • restrukturyzacja zatrudnienia, m.in. konstrukcja pracodawcy wewnętrznego, zwolnienia indywidualne i grupowe, przejścia zakładów pracy, transakcje M&A, outsourcing pracowników,
 • nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia, m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne,
 • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, pakietów socjalnych,
 • zarządzanie ryzykiem, m.in. due diligence form zatrudnienia,
 • wewnętrzne polityki i kodeksy, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie,
 • systemy wynagradzania, premiowania i innych świadczeń dla pracowników różnych szczebli,
 • mobbing, ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona danych osobowych w zatrudnieniu,
 • wypadki przy pracy, m.in. postępowanie powypadkowe, zarządzanie ryzykiem i roszczenia pracowników,
 • ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenia społeczne obywateli państw trzecich o różnym statusie w Polsce, na terytorium UE i innych krajów,
 • legalizacja pracy i pobytu obywateli państw trzecich,  m.in. zezwolenia na pracę, wizy, karty pobytu,
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy,
 • szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców,
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, a także reprezentowanie Klientów przed urzędami oraz sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • reprezentację w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a także o świadczenia, w tym rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński oraz innego rodzaju świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym.

06. PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Prawo nowych technologii to dla mnie przede wszystkim nowe wyzwania prawne podczas realizacji którego spotykam się z wątpliwościami dotyczącymi kwalifikacji prawnej innowacyjnych produktów lub usług albo zazwyczaj brakiem przedmiotowych regulacji. Dlatego w takich okolicznościach zapewnienie Klientom bezpieczeństwa prawnego opiera się na doświadczeniu, kreatywności i rozumienia otoczenia biznesowego. 

 

W ramach świadczonych usług wspieram Klientów w negocjacjach, opracowywaniu i wykonywaniu umów (wdrożeniowych, utrzymaniowych, rozwoju) i innych dokumentów kontraktowych związanych z wdrożeniami informatycznymi. Poszukuje kreatywnych rozwiązań, aby doprowadzić do pomyślnego zakończenia negocjacji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu Klientów już na etapie sporządzania i negocjowania warunków umowy. 

 

Sporządzam i weryfikuje umowy z zakresu projektów IT zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Analizuje i doradzam w kwestiach prawnych dotyczących usług IT, Crowdfunding oraz e-commerce. Proponuję również doradztwo w zakresie tworzenia struktur prawnych dla świadczenia usług on-line (m.in. przygotowanie regulaminów, polityki prywatności, umów z podwykonawcami); doradztwo w zakresie programów lojalnościowych w e-commerce; doradztwo w zakresie polityk dotyczących cookies i polityki prywatności.

07. PRAWO TRANSPORTOWE

Doradzam Klientom w sprawach związanych z dostępem do rynku spedycji i transportu, w tym finansowaniu nabywania praw do środków transportu, a także zawieraniem umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu, kredytu, leasingu finansowego i operacyjnego. W zakres świadczonych usług wchodzi m.in.:

 • doradztwo prawne dotyczące przewozów krajowych i zagranicznych osób i rzeczy, w tym produktów niebezpiecznych lub wielkogabarytowych, sporządzania dokumentacji przewozowej, zawierania umów ubezpieczeń towarów,
 • sporządzanie i negocjowanie umów spedycji, przewozu, składu, przechowania, sprzedaży, najmu (np. centrów logistycznych), leasingu środków transportu itp.,
 • dochodzenie roszczeń i rozwiązywanie sporów związanych z sektorem logistyki, spedycji i transportu, w trybie polubownym lub przed sądami powszechnymi lub arbitrażowymi, w tym w szczególności w zakresie kradzieży towarów, opóźnień w dostawie oraz uszkodzeń przewożonego towaru;
 • strukturyzowanie, redagowanie i negocjowanie dokumentów związanych z finansowaniem środków transportu,
 • postępowania administracyjne w zakresie uzyskiwania licencji i zezwoleń w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym,

08. OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Proponuję swoim Klientom kompleksową obsługą prawną, przy realizacji krótko i długoterminowych projektów biznesowych, również w ramach stałej współpracy, na zasadach wewnętrznego działu prawnego. 

 

Indywidualnie dostosowuję model obsługi prawnej do potrzeb danego Klienta, co do zakresu, wymiaru czasu i miejsca wykonania powierzanych zadań. 

 

Korzystając z bieżącego doradztwa prawnego moi Klienci uzyskują stały nadzór i opiekę radcy prawnego służącego wsparciem prawnym w odniesieniu do interesujących Państwa problemów. Dzięki stałej opiece prawnej możliwe jest wyeliminowanie ryzyka podjęcia decyzji, która może nieść za sobą negatywne konsekwencje, czy też powodować zwiększone ryzyko sporu z kontrahentem lub administracją państwową. W odniesieniu do każdego zagadnienia, zapewniam szybką i profesjonalną pomoc prawną. 

 

Świadczona przeze mnie pomoc prawna zawsze skupia się na jak najszybszej reakcji na kluczowe zmiany w przepisach i orzecznictwie, dzięki czemu jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie przygotować naszych Klientów do nowych wymogów i zapewnić im pełne bezpieczeństwo prawne. 

 

W ramach współpracy, w szczególności:

 • Doradzam przy wyborze formy prawnej działalności, zakładaniu, fuzjach i przejęciach, przekształcaniu spółek,
 • Doradzam w relacjach handlowych, w sprawach korporacyjnych oraz pomagam w tworzeniu wewnętrznych dokumentacji;
 • Reprezentuję Klientów przy rozwiązywaniu sporów oraz w sprawach związanych z uzyskiwaniem stosownych uzgodnień, zgód i pozwoleń, w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz administracyjnych.
 • Pomagam przy tworzeniu i optymalizacji praktyk i procesów zarządzania i kontroli, zgodnie z najlepszymi praktykami tworzenia i wdrażania ładu korporacyjnego, a także prowadzę audyt istniejących procesów;
 • Przygotowuję i negocjuję w imieniu Klientów umowy;
 • Udzielam porad i wydaję opinie prawne;
 • Pomagam Klientom w odzyskiwaniu wierzytelności, zarówno w drodze pozasądowej, w drodze postępowań cywilnych, jak i na etapie egzekucji stale współpracując z Komornikiem Sądowym. Przede wszystkim jednak skupiam się na zabezpieczeniu Klientów przed nawiązaniem ryzykownych relacji biznesowych.
 • Kompleksowo doradzam firmom w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia poprzez analizę i projekty dokumentacji pracowniczej, jak np. regulaminy pracy i wynagradzania, zasady etyki i polityki firmowe, projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji itp. Jak również w zakresie rozwiązania stosunku pracy. Oferuję reprezentację procesową przed sądami pracy wszystkich instancji,
 • Pomagam wierzycielom w dochodzeniu roszczeń od dłużników celowo utrudniających zaspokojenie wierzytelności.  Celowe utrudnianie zaspokojenia wierzytelności może polegać na wyprowadzaniu aktywów ze spółek zagrożonych upadłością, ustanawianiu pozornych obciążeń na majątku, ukrywaniu majątku przez dłużnika lub przekazywania go zaufanym osobom albo selektywnym spłacaniu wierzytelności.

Ponadto decydując się na stałą współprace prawną, moi Klienci mogą dodatkowo liczyć na:

 • bieżące informowanie o kluczowych zmianach przepisów, orzeczeniach, interpretacjach w formie alertów i newsletterów
 • szkolenia prawne dla kadry zarządzającej i działów kadrowo-finansowych
 • okresowe audyty prawne;
 • okresowe warsztaty prawne, podczas których przedstawiamy zmiany w przepisach oraz aktualną linię interpretacyjną przepisów dokonywaną przez organy oraz sądy, a także udzielamy odpowiedzi na bieżące problemy naszych Klientów

Przewidziałem szczególną ofertę dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą bądź zamierzających dokonać jej dynamicznego rozwoju.